World 360° Services - Sample 3 for three columns

Discuss (Hệ thống thảo luận, kết nối nội bộ)

World 360° Services - Sample 2 for three columns

Calendar (Hệ thống quản lý dịch vụ lịch)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Notes (Hệ thống ghi chú)

Sales (Hệ thống quản lý bán hàng)

World 360° Services - Sample 2 for three columns

Purchases (Hệ thống quản lý mua hàng)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Live chat (Hệ thống chát trực tiếp)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Repairs  (Hệ thống quản lý sửa chữa)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Accounting (Hệ thống quản lý kế toán và kiểm toán)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Analytic Accounts (Hệ thống quản lý tài khoản phân tích)