WCloud Education

(Hệ thống quản lý của sinh viên, khoa, các khóa học và các lớp học với một nền tảng hợp tác)

Thế giới 360 ° Dịch vụ - Mẫu 3 cho ba cột

Discuss (Hệ thống thảo luận, kết nối nội bộ)

 WCloud Schools

Hệ thống quản lý khoa 

 

Hệ thống quản lý sinh viên

Hệ thống quản lý tuyển sinh

Thế giới 360 ° Dịch vụ - Mẫu 3 cho ba cột

Accounting (Hệ thống quản lý kế toán và kiểm toán)

Hệ thống quản lý bài tập 

Thế giới 360 ° Dịch vụ - Mẫu 1 cho ba cột

Attendances (Hệ thống quản lý chấm công)

 Hệ thống quản lý kỳ thi

 Hệ thống quản lý thư viện

 Hệ thống quản lý thời gian biểu

 Hệ thống quản lý nguồn nhân lực

Phụ huynh học sinh

Thế giới 360 ° Dịch vụ - Mẫu 1 cho ba cột

Website (Hệ thống quản lý trang mạng)

 Hệ thống bảng điều khiển

Settings