World 360° Services - Sample 3 for three columns

Discuss (Hệ thống thảo luận, kết nối nội bộ)

World 360° Services - Sample 2 for three columns

Calendar (Hệ thống quản lý dịch vụ lịch)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Notes (Hệ thống ghi chú)

World 360° Services - Sample 2 for three columns

Contact (Hệ thống quản lý danh bạ khách hàng)

Documents (Hệ thống quản lý chữ ký điện tử, trình ký)

Sales (Hệ thống quản lý bán hàng)

World 360° Services - Sample 2 for three columns

Purchases (Hệ thống quản lý mua hàng)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Inventory (Hệ thống quản lý hàng tồn kho)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Live chat (Hệ thống chát trực tiếp)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Manufacturing (Hệ thống quản lý chế tạo, sản xuất)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Mass mailing (Hệ thống gửi thư hàng loạt)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Recruitment  (Hệ thống quản lý tuyển dụng nhân sự)

World 360° Services - Sample 2 for three columns

Surveys  (Hệ thống quản lý đánh giá khảo sát)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Employees (Hệ thống quản lý nhân viên)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Timesheets (Hệ thống quản lý thời gian biểu)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Repairs (Hệ thống quản lý sửa chữa)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Expenses (Hệ thống quản lý chi phí)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Accounting (Hệ thống quản lý kế toán và kiểm toán)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Documents (Hệ thống quản lý tài liệu)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Helpdesk (Hỗ trợ khách hàng)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

Analytic Accounts (Hệ thống quản lý tài khoản phân tích)

World 360° Services - Sample 3 for three columns

 Lunch (Hệ thống quản lý ăn trưa)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Maintenance (Hệ thống quản lý bảo trì máy tính)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Website (Hệ thống quản lý trang mạng)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Lead automation (Hệ thống quản lý tự động hóa tiếp thị)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Events (Hệ thống quản lý sự kiện)

World 360° Services - Sample 1 for three columns

Attendances (Hệ thống quản lý chấm công)

WCloud - Sample 1 for three columns

Subscriptions (Hệ thống quản lý hợp đồng)

WCloud - Sample 2 for three columns

Appraisal (Hệ thống quản lý đánh giá)

 

WCloud - Sample 3 for three columns

Payroll (Hệ thống quản lý lương bổng)

WCloud - Sample 3 for three columns

Machine Repair Management (Hệ thống quản lý sửa chữa máy)

Leaves (Hệ thống quản lý ngày nghỉ)

Fleet (Hệ thống quản lý phương tiện)

WCloud Education